top of page

Privacyverklaring

Introductie

Budokai Senshi wenst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van haar leden. In deze Privacyverklaring staat hoe Budokai Senshi uw persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen zij treft om deze te beschermen. Wijzigingen in dit beleid worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

Budokai Senshi is gevestigd te Sommelsdijk aan de Gerard Walschapstraat 14. Budokai Senshi treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Budokai Senshi is bereikbaar via haar website www.budokai-senshi.com en het e-mailadres budokai-senshi@outlook.com

Budokai Senshi is een vereniging voor voor vechtsport en Budo op Goeree-Overflakkee.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Budokai Senshi gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende twee doeleinden.

1. In de eerste plaats worden de gegevens in het kader van de vereniging, de diensten van de vereniging en het lidmaatschap verwerkt. Meer concreet worden de gegevens in dat kader voor de volgende doelstellingen verwerkt:

 • het aanhouden van een ledenlijst voor communicatie met en tussen de leden van Budokai Senshi
 • het communiceren binnen en tussen de kaderleden binnen de vereniging.
 • het toesturen van informatie omtrent de eigen diensten van Budokai Senshi, waaronder bijvoorbeeld de agenda en stukken voor Ledenvergaderingen en nieuwsbrieven;
 • het innen van facturen door Budokai Senshi
 • het beheren van een dossier en voor archiefdoeleinden (wedstrijdteam, kyu graden, Dan graden etc)

2. Daarnaast is de vereniging aangesloten bij de NKKU (Ned. Kyokushin Karate Unie) om te realiseren dat de positie van haar leden optimaal behartigd worden. Bovendien voorziet deze toetreding tot een aansluiting van de leden tot de WAKU, een overkoepelende organisatie wereldwijd.

Alle leden zullen bekend zijn bij de NKKU, daar de leden-administratie synchroon loopt met die van Budokai Senshi. Richting WAKU worden alleen de namen en graden verstuurd van karateka die op gaan voor hogere Dan graden, wanneer zij daarvoor goedkeuring van de WAKU wensen te hebben.

Bij aanvraag tot het lidmaatschap ontvangt Budokai Senshi van u de volgende gegevens die zij ook zal verwerken:

Persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Privéadres
 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer privé
 • Mobiel nummer
 • E-mail privé
 • Telefoonnummer werk
 • Telefoonnummer voor noodgevallen
 • Datum van inschrijving

Wie hebben toegang tot uw gegevens?


Budokai Senshi gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Budokai Senshi verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen.

Budokai Senshi kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Wat zijn uw rechten?


U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met budokai-senshi@outlook.com

U heeft het recht om een gegeven toestemming voor een verwerking op ieder moment in te trekken.

Mocht u geen berichten van Budokai Senshi willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via datzelfde e-adres.

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop Budokai Senshi met uw gegevens is omgegaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe worden uw gegevens beschermd?


Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

De inschrijfformulieren worden op een veilige plek, achter slot en grendel, bewaard bij een van de kaderleden thuis. Na uitschrijving zal deze papieren versie direct vernietigd worden.

De digitale gegevens zijn alleen toegankelijk voor de bestuursleden van Budokai Senshi en worden bewaard op een computer dat is voorzien van een wachtwoord. Bij uitschrijving worden de gegevens van de bewuste persoon direct gewist.

Klikgedrag en Cookies


Op de website van Budokai Senshi worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden (surfgedrag, meest bezochte pagina’s, gebruikte browsers, tijdstippen van bezoek, geografische regio etc) en er worden dus ook geen IP-adressen bij gehouden.

Bovendien maakt Budokai Senshi geen gebruik van Cookies.

Intellectuele eigendomsrechten


Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Budokai Senshi en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten, video’s en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Budokai Senshi’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Budokai Senshi, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Toestemmingsformulier


Budokai Senshi plaatst regelmatig foto’s en filmpjes op social media, op de website en in (digitale) kranten van club-gerelateerde activiteiten. Om te voorkomen dat leden ongewenst herkenbaar in beeld komen, dient elk lid een toestemmingsformulier te tekenen, waarop zij aan geven of zij wel of niet herkenbaar in beeld willen worden gebracht. Budokai Senshi zal de gemaakte keuze respecteren.

Elk lid kan op ieder gewenst moment haar voorkeur wijzigen, maar dient dit wel schriftelijk te doen.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Budokai Senshi bevinden zich links naar externe websites. De NVZA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website www.budokai-senshi.com

Linken naar pagina’s van Budokai Senshi websites is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Budokai Senshi toestemming verleende waar dat niet het geval is. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van Budokai Senshi is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Wijzigingen

Budokai Senshi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Budokai Senshi adviseert u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Vragen

Als u nog vragen heeft vragen heeft over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar: budokai-senshi@outlook.com

bottom of page